Geschäftsbedingungen

Toepassing
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk op van koop en verkoop

Aanbiedingen
2.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Levertijden en reparatieduur worden slechts bij benadering opgegeven. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van koop/opdracht geldende prijzen. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van externe factoren, dan behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen. Zijnerzijds heeft de cliënt het recht, mits terstond na kennisneming van de prijsverhoging, de overeenkomst te ontbinden en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de voor de verhoging geldende prijzen. 
2.2 Ruilmotoren worden slechts verkocht tegen inlevering van een oude motor van hetzelfde merk, type en jaartal, welke niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet mag zijn en waarvan de vitale onderdelen zoals blok, kop, krukas en nokkenas op normale wijze te revideren zijn. Wordt een motor met zodanige gebreken wel ingeleverd, dan komen de hogere kosten ten laste van de cliënt.

Levering
3.1 Levering geschiedt af werkplaats, fabriek, magazijn ter keuze van de leverancier. Vervoer van de geleverde zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
3.2 Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer na orderbevestiging over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle vopo de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het beziet zijn van de opdrachtnemer/leverancier. 
3.3 Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij schriftelijke overeenkomst is bedongen, dan wel er sprake is van opzet of grove schuld zijdens leverancier of diens leidinggevende ondergeschikte(en). Wanner de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn door de opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan de goederen te zijner beschikking, opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Afspraken
4 Mondelinge afspraken, ook indien deze betrekking hebben op wijziging of annulering van de overeenkomst, binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door het schriftelijk zijn bevestigd. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van opdrachtnemer, binden de laatste niet, voor zover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Betaling
5.1 Onze vorderingen dienen te worden beschouwd als brengschulden van de cliënt. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling contant geschieden bij het afleveren van goederen, respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten, zonder dat de cliënt een beroep op schuldvergelijking kan doen. 
5.2 Indien onze vordering desondanks niet contant wordt betaald zijn wij gerechtigd deze te verhogen met een rente van 1 ½ % per maand, welke verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder onzerzijds uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee overigens de verplichting van de cliënt tot contante betaling komt te vervallen. Deze verhoging gaat in één maand na de factuurdatum. Vanaf dit moment zijn wij tevens gerechtigd, indien de cliënt in gebreke blijft, het verschuldigde bedrag te verhogen met buitengerechtelijke kosten wegens incasso, welke worden gesteld op het incassotarief van de Orde van Advocaten. Voorst is de cliënt verschuldigd de kosten van gerechtelijk incasso, waaronder begrepen advocatenkosten welkte niet door de rechter worden toegewezen, bijvoorbeeld omdat zij het liquidatietarief te boven gaan.

Annuleren
6 Indien de opdrachtgever/koper de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij bij wijze van schadeloosstelling verschuldigd 10% van de overeengekomen prijs. Dit onverminderd het recht van opdrachtnemer volledige schadevergoeding c.q. nakoming van de overeenkomst te vorderen.

Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door de oprachtnemer geleverde, en zich nog bij/onder de opdrachtgever bevindende goederen, blijven tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de opdrachtgever uit dien hoofde jegens opdrachtnemer is verschuldigd, hieronder begrepen de toekomstige vorderingen op de opdrachtgever, met inbegrip van rente en kosten, eigendom van de opdrachtnemer. 
7.2 De goederen kunnen door de opdrachtgever in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

Garantie
8 Wij garanderen onze nieuwe objecten en andere goederen voor zover de daarop gegeven fabrieksgarantie strekt. Wij geven geen garantie op gebruikte zaken en machines, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wij garanderen de door ons verrichte reparatiewerkzaamheden gedurende een periode van drie maanden te rekenen van het tijdstip van het gereedkomen van de reparatie. De opdrachtgever is gehouden binnen veertien dagen na het constateren van het gebrek ons op de hoogte te stellen en ons de gelegenheid te geven het gebrek te verhelpen. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien derden werkzaamheden hebben verricht, die in verband kunnen worden gebracht met de door ons verrichte reparatie, tenzij wij hiervoor toestemming hebben gegeven.

Reclames
9 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering de goederen c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag der levering c.q. oplevering heeft gereclameerd terzake van gebreken die bij gronding onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade, indien en voor zover aansprakelijkheid door de verzekering van opdrachtnemer wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 
10.2 Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, danwel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 5000, - 
10.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer of diens leidinggevende ondergeschikte(n).

Verkoop met ruil
11 Indien bij verkoop van een nieuw object tegen inruil van een gebruikt object koper in afwachting van de levering van het nieuwe object het oude blijft gebruiken, dan wordt het oude object eerst eigendom van verkoper nadat de feitelijke levering daarvan aan verkoper heeft plaatsgevonden. Tijdens dit gebruik zijn alle kosten voor rekening en risico van de koper/ gebruiker.

Geschillen
12.1 Op overeenkomsten tussen opdrachtnemer/verkoper en opdrachtgever/koper is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer/verkoper, behoudens voor zover het betreft geschillen die tot de competentie van de Kantonrechter behoren. Hiervoor gelden de dwingend rechtelijk competentieregels.

Suchen nach Kobelco
Suchen nach Farmtrac
Suchen nach Neuson
Suchen nach Eurotrac
Suchen nach Kubota
Suchen nach Iseki
Suchen nach Solis